Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ #49 – Ἀντονὲν Ἀρτώ: Ἐξέγερση καὶ Οὐτοπία

ΠΛΑ­ΝΟ­ΔΙΟΝ

Λο­γο­τε­χνι­κὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ

Ἔκ­δο­ση-δι­εύ­θυν­ση: Γιά­ννης Πα­τί­λης

Σε­βα­στεί­ας 27, 171 22 ΝΕ­Α ΣΜΥΡ­ΝΗ

τηλ./φὰξ 210-2284403, κν. 6942-083122

e-m­a­il: p­l­a­n­o­d­i­on@o­t­e­n­et.gr

URL: http://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com/

Κεντρικὴ διάθεση: Σπύρος Μαρίνης

Σόλωνος 76, 106 80 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210-3648170

Ἀν­το­νὲν Ἀρ­τώ: ­ξέ­γερ­ση κα Οὐ­το­πί­α

­να ­φι­έ­ρω­μα στν Ἀν­το­νὲν Ἀρ­τώ, τν ποι­η­τή, τν στο­χα­στή, τν ­ξε­γερ­μέ­νο ἄν­θρω­πο

Ἐ­κεῖ ὅ­που οἱ ἄλ­λοι ὑ­πο­κρί­νον­ται ὅ­τι πα­ρου­σιά­ζουν ἔρ­γα καὶ ποι­ή­μα­τα ἐ­γὼ δὲν προ­τί­θε­μαι πα­ρὰ νὰ ἐκ­θέ­σω τὸ πνεῦ­μα μου γυ­μνό.

Ζω­ὴ ση­μαί­νει νὰ σὲ καῖ­νε τὰ ἐ­ρω­τή­μα­τα.

Δὲν ἀν­τι­λαμ­βά­νο­μαι τὸ ἔρ­γο σὰν ξε­κομ­μέ­νο ἀ­π’ τὴ ζω­ή.

Δὲν μ’ ἀ­ρέ­σει ἡ ξε­κομ­μέ­νη ἀ­π’ τὴ ζω­ὴ δη­μι­ουρ­γί­α. Ἄλ­λω­στε, δὲν ἀν­τι­λαμ­βά­νο­μαι, δὲν μπο­ρῶ ν’ ἀν­τι­λη­φθῶ τὸ πνεῦ­μα σὰν ξε­κομ­μέ­νο ἀ­π’ τὸ πνεῦ­μα. Κά­θε ἕ­να ἀ­πὸ τὰ ἔρ­γα μου, κά­θε ἕ­να ἀ­πὸ τὰ ἐ­σω­τε­ρι­κά μου ἐ­πί­πε­δα, κά­θε μί­α ἀ­πὸ τὶς ψυ­χρὲς ἀν­θο­φο­ρί­ες τῆς ψυ­χῆς μου ἐ­πι­κα­λύ­πτου­νε, θαρ­ρεῖς, μὲ κά­τι σὰν γλοι­ὸ ὁ­λό­κλη­ρο τὸ εἶ­ναι μου.

Γι’ αὐ­τὸ καὶ μπο­ρῶ νὰ μὲ βρί­σκω τό­σο μέ­σα σ’ ἕ­να γράμ­μα προ­ο­ρι­σμέ­νο νὰ ἐ­ξη­γή­σει τὸ ἐν­δό­μυ­χο ση­μεῖ­ο αἰχ­μῆς τοῦ εἶ­ναι μου καὶ τὸν ὑ­πέρ­λο­γο εὐ­νου­χι­σμὸ τῆς ζω­ῆς μου ὅ­σο καὶ μέ­σα σ’ ἕ­να δο­κί­μιο ἐ­ξω­τε­ρι­κὸ τοῦ ἑ­αυ­τοῦ μου καὶ τὸ ὁ­ποῖ­ο φαν­τά­ζει στὰ μά­τια μου σὰν μί­α κύ­η­ση ἀ­δι­ά­φο­ρη πρὸς τὸ πνεῦ­μα μου.

Ὑ­πο­φέ­ρω ποὺ τὸ Πνεῦ­μα δὲν βρί­σκε­ται ἐν­τὸς τῆς ζω­ῆς καὶ ποὺ ἡ ζω­ὴ δὲν εἶ­ναι τὸ Πνεῦ­μα, ὑ­πο­φέ­ρω ἀ­πὸ τὸ Πνεῦ­μα-ὄρ­γα­νον, ἀ­πὸ τὸ Πνεῦ­μα-με­τά­φρα­ση, τὸ Πνεῦ­μα-φό­βη­τρο ποὺ μὲ βί­α ἐγ­γρά­φει τὰ πράγ­μα­τα ἐν­τὸς τοῦ Πνεύ­μα­τος.

(Ἀν­το­νὲν Ἀρ­τώ, ἀ­πὸ τὴν συλ­λο­γὴ ὀμ­φα­λὸς τν φύλ­λων [1925])

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ στὸ και­νούρ­γιο τεῦ­χος τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ «Πλα­νό­διον» κα­τέ­χει τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μά του στὸν Ἀν­το­νὲν Ἀρ­τώ (1896-1948), μὲ ἰ­δι­αί­τε­ρη ἔμ­φα­ση στὴν λι­γό­τε­ρο γνω­στὴ στὸ ἑλ­λη­νι­κὸ κοι­νὸ πλευ­ρὰ τοῦ ἔρ­γου του, τὴν ποι­η­τι­κή, καὶ μὲ τὴν πα­ρου­σί­α­ση τῆς πλου­σι­ό­τε­ρης ἕ­ως τώ­ρα ἀν­θο­λό­γη­σης τῆς ποί­η­σής του στὴ γλώσ­σα μας. Τὶς με­τα­φρά­σεις, μὲ τὶς πλού­σι­ες εἰ­σα­γω­γὲς καὶ τὰ σχό­λια φι­λο­τέ­χνη­σαν τρεῖς νέ­οι δη­μι­ουρ­γοί, ὁ ἠ­θο­ποι­ός, σκη­νο­θέ­της καὶ δρα­μα­τουρ­γὸς Ἥ­λιος Σα­γίς, ὁ λο­γο­τέ­χνης Ζ.Δ. Ἀ­ϊ­να­λῆς καὶ ἡ φι­λό­λο­γος καὶ με­τα­φρά­στρια Εἰ­ρή­νη Πα­πα­δο­πού­λου. Τὴν ἀν­θο­λό­γη­ση συμ­πλη­ρώ­νουν δύο κλα­σι­κὰ δο­κί­μια Γάλ­λων συγ­γρα­φέ­ων: τὸ «Ἀρ­τώ» τοῦ Μω­ρὶς Μπλαν­σὼ καὶ τὸ «Ἀν­το­νὲν Ἀρ­τὼ ἢ Τὸ με­ξι­κά­νι­κο ὄ­νει­ρο» τοῦ Ζν-Μα­ρὶ Λ Κλε­ζιό. Τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα συ­νο­δεύ­ε­ται ἀ­πὸ ἕ­να ἐ­κτε­νὲς καὶ ἐμ­πε­ρι­στα­τω­μέ­νο «Σχε­δί­α­σμα βι­ο­γρα­φί­ας» κα­θὼς καὶ βα­σι­κὴ βι­βλι­ο­γρα­φί­α τοῦ Ἀρ­τῶ στὰ γαλ­λι­κὰ καὶ ἑλ­λη­νι­κά.

http://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com/planodion-trechonteychos/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου